Saturday, November 5, 2016

$XOM $CVX $OXY $EOG $BHI $DO $IOC Energy